प्रतिमा अगरवाल

प्रतिमा अगरवाल

Professor

  +91 361 258 2702
  pratima @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

अनाकार अर्धचालक सामग्री और उपकरण नैनोक्रिस्टलाइन अर्धचालक।

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School