दुर्गा चरण दलाल

दुर्गा चरण दलाल

Professor

  +91 361 258 2615
  durga @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, टू-फेज फ्लो

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School