चन्दन दास

चन्दन दास

Professor

  +91 361 258 2268
  cdas @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

अपशिष्ट जल उपचार, जैव उपचार, झिल्ली आधारित पृथक्करण प्रक्रिया।

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School