Finance and Accounts
Name Office Email (@iitg.ac.in)
Head
 Dean, RGF2008
 Joint Registrar Accounts2021hosacc
Staff
 Dibya Jyoti Goswami2021djgoswami
 Lankeswar Boro2027lankeswar
 Ananta Saharia2032anantasaharia
 Anup Kumar Das2036akdas
 Bhupen Nath2035bnath
 Bristi Barnalee Deka2029bbd
 Dharmendra Singh2033dharmendra
 Dipti Deka2966diptideka
 Gitanjali Hazarika2036githazarika
 Kanka Sarma2030k_basak
 Kishore Kumar Medhi2038kkm
 Kushal Chandra Das2022kushal
 Madan Kalita2029madan.kalita
 Manash Jyoti Pathak2040manash
 Nishit Chowdhury2040nishit017
 Paran Jyoti Dutta2034paran
 Priya Devi2032priyadevi
 Raj Kamal Sarmah2038rks
 Rajib Chandra Kalita2029rajibck
 Siddhartha Kumar Saikia2032sidd4u
 Sunil Sarma2039ssarma