2022 BatchAbhishek Punia

 • Enrollment year: 2022
 • Email: a.punia@iitg.ac.in
 • Registration No.: 216103103
 • Supervisor: R. K. Mittal

Aditya Sharma

 • Enrollment year: 2022
 • Email: s.aditya@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103001
 • Supervisor: Niranjan Sahoo

Bishal Bidyut Buragohain

 • Enrollment year: 2022
 • Email: b.bishal@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103102
 • Supervisor: Prasenjit Khanikar

Harshal Kumar Tare

 • Enrollment year: 2022
 • Email: t.harshal@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103103
 • Supervisor: Rajiv Tiwari
 • Co-supervisor: Deepak Sharma

Himakshi Baishya

 • Enrollment year: 2022
 • Email: b.himakshi@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103104
 • Supervisor: S. Senthilvelan

Himangshu Kalita

 • Enrollment year: 2022
 • Email: k.himangshu@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103004
 • Supervisor: Pankaj Biswas

Manosh Jyoti Das

 • Enrollment year: 2022
 • Email: d.manosh@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103106
 • Supervisor: Niranjan Sahoo

Paladugu Rakesh

 • Enrollment year: 2022
 • Email: r.paladugu@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103230
 • Supervisor: Nelson Muthu

Ravi Prakash

 • Enrollment year: 2022
 • Email: r.prakash@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103013
 • Supervisor: Manas Das

Rupendra Kumar Verma

 • Enrollment year: 2022
 • Email: v.rupendra@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103012
 • Supervisor: Prasenjit Khanikar

Sachin Kumar

 • Enrollment year: 2022
 • Email: Sachin.mech@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103107
 • Supervisor: Arnab Kumar De

Seshraj Pratihari

 • Enrollment year: 2022
 • Email: p.seshraj@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103006
 • Supervisor: Manmohan Pandey

Suman Swaraj Mishra

 • Enrollment year: 2022
 • Email: suman.mishra@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103007
 • Supervisor: Atul K. Soti

Tapash Jyoti Kalita

 • Enrollment year: 2022
 • Email: k.tapash@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103008
 • Supervisor: Karuna Kalita

Vaibhav Raman Pratap

 • Enrollment year: 2022
 • Email: p.vaibhav@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103009
 • Supervisor: Poonam Kumari

Vikas Bhushan

 • Enrollment year: 2022
 • Email: b.vikas@iitg.ac.in
 • Registration No.: 226103010
 • Supervisor: Swarup Bag