2021 Graduated



Ajit Kumar Sahu

 • Enrollment year: 2015
 • Email: ajit.sahu@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103006
 • Supervisor: Swarup Bag

Avinish Tiwari

 • Enrollment year: 2015
 • Email: avinish.tiwari@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103019
 • Supervisor: Pankaj Biswas

Bhaskarjyoti Sarma

 • Enrollment year: 2015
 • Email: s.bhaskarjyoti@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103041
 • Supervisor: Dipankar Narayan Basu

G. Sai Praneeth

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. S. S. Gautam

Gireesh N Sharma

 • Enrollment year: 2016
 • Email: gireeshsharma@iitg.ac.in
 • Registration No.: 166103023
 • Supervisor: Sachin S. Gautam

Gurpreet Singh Sodhi

 • Enrollment year: 2015
 • Email: g.sodhi@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103007
 • Supervisor: P. Muthukumar

Pankaj Kumar

 • Enrollment year: 2013
 • Email: pankaj.2013@iitg.ac.in
 • Registration No.: 136103005
 • Supervisor: Subhash Chandra Mishra

Prabhat Kumar

 • Enrollment year: 2016
 • Email: prabhat.2014@iitg.ac.in
 • Registration No.: 166103028
 • Supervisor: Rajiv Tiwari

Pritam Kumar Rana

 • Enrollment year: 2014
 • Email: r.pritam@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103017
 • Supervisor: R. Ganesh Narayanan

Rajendra Prasad Soni

 • Enrollment year: 2014
 • Email: rp.soni@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103014
 • Supervisor: Gavara Madhusudhana

Rajkumar Sarma

 • Enrollment year: 2015
 • Email: rajkumar.sarma@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103003
 • Supervisor: Pranab Kumar Mondal

Sagar Hanamant Pawar

Saipraneeth Gouravaraju

 • Enrollment year: 2014
 • Email: saipraneeth@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103016
 • Supervisor: Sachin S. Gautam

Samir K. Panda

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. D. Bandopadhya

Samir Kumar Panda

 • Enrollment year: 2010
 • Email: p.samir@iitg.ac.in
 • Registration No.: 106103012
 • Supervisor: Dibakar Bandopadhya

Sudip Shyam

 • Enrollment year: 2015
 • Email: sudip.shyam@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103017
 • Supervisor: Pranab Kumar Mondal

Sunil Kumar Singh

 • Enrollment year: 2013
 • Email: sunil.2013@iitg.ac.in
 • Registration No.: 136103011
 • Supervisor: Sangamesh Deepak R

Sunku Prasad J.

 • Enrollment year: 2016
 • Email: j.sunku@iitg.ac.in
 • Registration No.: 166103002
 • Supervisor: P. Muthukumar

Vishal Agrawal

 • Enrollment year: 2014
 • Email: v.agrawal@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103021
 • Supervisor: Sachin S. Gautam

Wittison Kamei

 • Enrollment year: 2012
 • Email: wittison@iitg.ac.in
 • Registration No.: 126103040
 • Supervisor: Niranjan Sahoo