2020 GraduatedAbhijit Gogoi

 • Enrollment year: 2015
 • Email: abhijit.2015@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103020
 • Supervisor: Pranab Kumar Mondal

Agyapal Singh Brar

 • Enrollment year: 2014
 • Email: agyapal@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103022
 • Supervisor: Poonam Kumari

Amit Raj

 • Enrollment year: 2015
 • Email: amit.raj@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103044
 • Supervisor: Uday S. Dixit

Anshul Garg

 • Enrollment year: 2012
 • Email: anshul.garg@iitg.ac.in
 • Registration No.: 126103011
 • Supervisor: Santosha K. Dwivedy

Arnab Chanda

 • Enrollment year: 2011
 • Email: a.chanda@iitg.ac.in
 • Registration No.: 116103025
 • Supervisor: Santosha K. Dwivedy

Ashutosh Kumar

 • Enrollment year: 2015
 • Email: ashutosh.mech@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103024
 • Supervisor: Sashindra K. Kakoty

Bhaben Kalita

 • Enrollment year: 2014
 • Email: k.bhaben@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103047
 • Supervisor: Santosha K. Dwivedy

Dhrubajyoti Kashyap

 • Enrollment year: 2011
 • Email: k.dhrubajyoti@iitg.ac.in
 • Registration No.: 116103008
 • Supervisor: Anoop K. Dass

Dipendra Kumar Roy

 • Enrollment year: 2013
 • Email: r.dipendra@iitg.ac.in
 • Registration No.: 136103037
 • Supervisor: Rajiv Tiwari

Harshad S. Gaikwad

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. P. K. Mondal

Harshad Sanjay Gaikwad

 • Enrollment year: 2016
 • Email: harshad.gaikwad@iitg.ac.in
 • Registration No.: 166103004
 • Supervisor: Pranab Kumar Mondal

J. P. Ekka

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. P. Muthukumar

Kamal Kumar Basumatary

 • Enrollment year: 2013
 • Email: k.basumatary@iitg.ac.in
 • Registration No.: 136103031
 • Supervisor: Sashindra K. Kakoty

Kiran Saikia

Lav Kumar Kaushik

 • Enrollment year: 2014
 • Email: l.kaushik@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103031
 • Supervisor: P. Muthukumar

Maryom Dabi (Qip)

 • Enrollment year: 2015
 • Email: maryom.dabi@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103039
 • Supervisor: Ujjwal K. Saha

N. Sivaramkrishnan

 • Enrollment year: 2010
 • Email: n.siva@iitg.ac.in
 • Registration No.: 106103023
 • Supervisor: Karuna Kalita

P. V. S. S. Sridhar

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. P. Biswas
 • Co-supervisor: Dr. P. Mahanta

R. S. Gorthi

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. G. Biswas
 • Co-supervisor: Dr. P. K. Mondal

Rajkumar Shufen

 • Enrollment year: 2015
 • Email: rajkumar.shufen@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103005
 • Supervisor: Uday S. Dixit

S. Pandian

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. N. Sahoo

Sajith. S

Sanasam Sunderlal Singh

 • Enrollment year: 2013
 • Email: sanasam@iitg.ac.in
 • Registration No.: 136103012
 • Supervisor: Shrikrishna N. Joshi

Sangjukta Devi

 • Enrollment year: 2014
 • Email: sangjukta@iitg.ac.in
 • Registration No.: 146103006
 • Supervisor: Niranjan Sahoo

Sangjukta Devi

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. N. Sahoo

Shahnawaz Ahmed

 • Enrollment year: 2013
 • Email: a.shahnawaz@iitg.ac.in
 • Registration No.: 136103007
 • Supervisor: Manmohan Pandey

Sridhar P.V.S.S.

 • Enrollment year: 2010
 • Email: p.sridhar@iitg.ac.in
 • Registration No.: 106103009
 • Supervisor: Pinakeswar Mahanta

Vikash Kumar

 • Enrollment year: 2015
 • Email: vikash.2015@iitg.ac.in
 • Registration No.: 156103027
 • Supervisor: Uday S. Dixit

Vikash Kumar

 • Email: None
 • Supervisor/ Faculty Advisor: Dr. U. S. Dixit

Vishnu Venugopal T

 • Enrollment year: 2013
 • Email: vishnu.t@iitg.ac.in
 • Registration No.: 136103004
 • Supervisor: Arnab Kumar De