2011 BatchBiplab Das

 • Enrollment year: 2011
 • Email: das.biplab@iitg.ac.in
 • Registration No.: 116103010
 • Supervisor: Pankaj Biswas

Mukesh Kumar

 • Enrollment year: 2011
 • Email: mukesh.kr@iitg.ac.in
 • Registration No.: 116103005
 • Supervisor: Ganesh Natarajan

Rakesh Bhadra

Saptarshi Karmakar

 • Enrollment year: 2011
 • Email: s.karmakar@iitg.ac.in
 • Registration No.: 116103040
 • Supervisor: Atanu Banerjee