2019 batchAbhinav Singh

 • Enrollment year: 2019
 • Email: abhinav1997@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103441
 • Supervisor: Satyajit Panda

Aditya Nema

 • Enrollment year: 2019
 • Email: N.aditya@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103401
 • Supervisor: Uday S. Dixit

Akash Vasudeo Sharma

 • Enrollment year: 2019
 • Email: sharma.akash@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103430
 • Supervisor: Poonam Kumari

Alok Kumar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: alok1995@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103402
 • Supervisor: Uday S. Dixit

Aman Gupta

 • Enrollment year: 2019
 • Email: aman1997@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103437
 • Supervisor: Rajiv Tiwari
 • Co-supervisor: J. Bordoloi

Amit Kumar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: amit1996@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103438
 • Supervisor: Santosha K. Dwivedy

Amit Maurya

Andhale Abhishek Banshi

 • Enrollment year: 2019
 • Email: a.andhale@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103406
 • Supervisor: Pankaj Biswas

Aniket Arun Jadhav

 • Enrollment year: 2019
 • Email: janiket@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103414
 • Supervisor: Prasenjit Khanikar

Apoorva Maheshwari

 • Enrollment year: 2019
 • Email: amaheshwari@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103407
 • Supervisor: Debabrata Chakraborty

Bhandare Vishal Kondiba

 • Enrollment year: 2019
 • Email: v.bhandare@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103442
 • Supervisor: Prasenjit Khanikar

Faldu Jay

 • Enrollment year: 2019
 • Email: f.jay@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103411
 • Supervisor: Atanu Banerjee

Jaya Prakash Vallabhaneni

 • Enrollment year: 2019
 • Email: v.jaya@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103440
 • Supervisor: Nelson Muthu

Mavudilli Jagan

 • Enrollment year: 2019
 • Email: m.jagan@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103419
 • Supervisor: Atanu Banerjee

Mayank Kumar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: mayankkumar@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103420
 • Supervisor: Poonam Kumari

Md Shahzad Adil

 • Enrollment year: 2019
 • Email: mshahzad@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103421
 • Supervisor: Santosha K. Dwivedy

Munendra

 • Enrollment year: 2019
 • Email: munendra19@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103422
 • Supervisor: Satyajit Panda

Nitesh Agarwala

 • Enrollment year: 2019
 • Email: nagarwala@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103423
 • Supervisor: Sashindra K. Kakoty

Omang Saxena

 • Enrollment year: 2019
 • Email: osaxena@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103424
 • Supervisor: Santosha K. Dwivedy

Patil Manishkumar Manojkumar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: pmanishkumar@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103425
 • Supervisor: Debabrata Chakraborty

Prashant Singh

 • Enrollment year: 2019
 • Email: prashantsingh@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103426
 • Supervisor: Poonam Kumari

Saurabh Kumar Modi

Shafeeque E S

 • Enrollment year: 2019
 • Email: se@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103429
 • Supervisor: Arup Nandy

Shashank Negi

Silla Lakshmi Narayan

 • Enrollment year: 2019
 • Email: s.lakshmi@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103432
 • Supervisor: Arup Nandy

Sourabh Kumar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: sourabhkumar@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103433
 • Supervisor: Sukhomay Pal

Thashreef P A

 • Enrollment year: 2019
 • Email: p.thashreef@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103434
 • Supervisor: Rajiv Tiwari

Twinkle Mandawat

 • Enrollment year: 2019
 • Email: m.twinkle@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103435
 • Supervisor: Rajiv Tiwari

Vishal Bharadwaj

 • Enrollment year: 2019
 • Email: vbhardwaj@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103436
 • Supervisor: Sachin S. Gautam

Yashwant Vilas Jedhe

 • Enrollment year: 2019
 • Email: jyashwant@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103415
 • Supervisor: Uday S. Dixit

Yenagala Sasibhushan

 • Enrollment year: 2019
 • Email: ysasibhushan@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103443
 • Supervisor: Nelson Muthu
 • Co-supervisor: S. Kanagaraj