M.Des 2008 Batch
  Shashank Shekhar SAP Labs, Bengaluru UX Designer  
  Abhinav Mathur  
  Abhishek Singh  
  Chaturmutha Ketan Madan DOTT Design Creative Head  
  Deepak Kumar  
  Joshi Shantanu Shashank  
  Kiran. G  
  Manoj Kumar M  
  Menuolhoulie Kire  
  Praveesh K.M.  
  Pravin Kumar  
  Rahul Mandody  
  Sarvesh Kumar Agarwal  
  Shamil Haja T. S.  
  Shirbhate Rahul Ashok  
  Tanima Das  
The Department of Design, IIT Guwahati | copyright @ 1997-2010 | Contact Us