M.Des 2007 Batch
  B. Rajaram Dhondge  
  Debayan Dhar DoD, IIT Guwahati PhD Scholar  
  K. Prasanna Gautam  
  K. Vishwanath  
  Moniraj Saikia  
  Neha Verma  
  Prajapati Shyambihari  
  Prakash Kumar   
  Rahul S.    
  Suresh Kumar Barla    
  Swaroop Roy    
  Vikash Kumar DoD, IIT Guwahati PhD Scholar  
  Vikram Singh  
  Shamil Haja T. S.  
  Shirbhate Rahul Ashok  
  Tanima Das  
The Department of Design, IIT Guwahati | copyright @ 1997-2010 | Contact Us