Students


Ph.D. Students


 • H. Sarangi (Jointly with Prof. D. Chakraborty), completed in 2012.
 • Biswajit Nayak (Jointly with Prof. S.K. Dwivedy), completed in 2013.
 • Debaleena Chakraborty (Jointly with Prof. D. Chakraborty), completed in 2016.
 • Pranjol Paul (Jointly with Prof. D. Chakraborty), ongoing.
 • S. Sajith (Jointly with Prof. P.S. Robi), ongoing.
 • Mirzaul Karim Hussain, ongoing.
 • Shiv Sahay Shukla, ongoing.
 • Ch. Atchuta Rao (Jointly with Prof. D. Chakraborty), ongoing.


M.Tech. Students


 • S.R. Anjaneyulu (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2005
 • M.V. Srikanth, 2006
 • Y. Radha Krishna, 2006
 • C. Satya Narayana, 2006
 • P. Naveen Kumar, 2007
 • P.K. Swain, 2007
 • S. Swamy, 2007
 • B. Kaushik, 2008
 • N. Praveen Kumar, 2008
 • Amit K. Rawal (Jointly with Prof. S. Senthilvelan), 2008
 • G. Venkatesh, 2009
 • P. Sonu, 2009
 • J.P. Vilasrao, 2009
 • D.K. Sahu, 2010
 • G. Nagababu, 2010
 • Dinesh Kr. Yadav, 2010
 • S. Sajith, 2011
 • Patil Sandip Sunil, 2011
 • Rajesh Kr Ojha, 2011
 • Padghan Nikhil Dagdu, 2012
 • Pratap Simha P V, 2012
 • Nikhil C, 2012
 • Gohil Sanjaysinh Popatji (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2013
 • Jai Sankar Kumar (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2013
 • Mirzaul Karim Hussain (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2013
 • Mangesh Raosaheb Akolkar (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2014
 • Neelam Sai Mohan Reddy, 2014
 • Seelam Vishnuvardhan Naidu, 2014
 • Padoolkar Bhagwant S (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2015
 • Anurag Kr Soni (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2015
 • Kolusu Gopala Krishna, 2016
 • Kavuluri Yaswanth (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2016
 • Arun Tanaji Cahvan (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2016
 • Nagendra Kr Mehta (Jointly with Prof. P.S. Robi), 2017
 • Kbrom Mekonen Berhe (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2017
 • Abhay Rai, 2018
 • Manjeet Raj (Jointly with Prof. D. Chakraborty), 2018


B.Tech. Students


 • Nirdosh Kumar, 2007
 • Shrawan Kumar Nirala, 2007
 • Anup Raj, 2008
 • Naveen Vyas, 2008
 • Kiran Prakash, 2008
 • Sulabh Kakkar, 2008
 • Shivam Porwal, 2014
 • Arun Nager, 2014
 • Ranjan Arora, 2017
 • Abhishek Raj, 2017