M.Tech Students


2014 - 2016
Name Thesis Title/Area
VADLAMUDI SINDHURA
BOREDDY VARADA RAJESH REDDY
PATEL HARSH SHAILESHBHAI
POKURI RAJYALAKSHMI
DHARMENDRA KUMAR
NAMATHOTI SIVA
ANUPAM BORO
DIPANKAR BORA
MANDEEP SINGH
SUSHANTA BORODOLOI
SHIVA PURI GOSWAMI
SAURAV ROY