Department of Electronics and Electrical Engineering
Indian Institute of Technology Guwahati
Guwahati-781039, India

EEE Department, IIT Guwahati

M.Tech 2nd Year Students

MTech 2017 batch
S.No. Roll No. Name Email id (@iitg.ac.in)
1
174102001 VIKAS KUMAR vikas174102001
2
174102010 BADUGU PREMKUMAR premk174102010
3
174102011 A CHATURVEDI a174102011
4
174102012 LOHAKARE NAINISH BHASKAR naini174102012
5
174102013 AKSHAY SATI sati174102013
6
174102014 D SHARMA sharm174102014
7
174102015 BHARAT SEHGAL bhara174102015
8
174102016 A K SHARMA a174102016
9
174102017 GAURAV SINGH BHATI bhati174102017
10
174102018 ANUBHAB CHOWDHURY anubh174102018
11
174102019 SOUMENDU GHOSH ghosh174102019
12
174102020 ASIF RASHEED P M asif174102020
13
174102021 RITAJ CHANDRA DEY ritaj174102021
14
174102022 AKANKHYA SARMAH akank174102022
15
174102023 PRERNA PUSHPA pushp174102023
16
174102025 RANENDRA KUMAR SARMA ranen174102025
17
174102026 ANIK BATABYAL anik174102026
18
174102027 SAURABH SHARMA saura174102027
19
174102028 RAJU AGARWAL raju174102028
20
174102029 JNYANENDRA KUMAR NATH jnyan174102029
21
174102030 RAVI PRAKASH ravi174102030
22
174102031 AYUSH MATHUR ayush174102031
23
174102032 ANURAG LALITKUMAR LAUMAS anura174102032
24
174102033 PRABIND KUMAR RAY ray174102033
25
174102034 PRIYA PANDEY priya174102034
26
174102036 ANKIT MISHRA ankit174102036
27
174102037 ADITYA AGRAWAL adity174102037
28
174102038 JITHIN BAL P M jithi174102038
29
174102040 SHIV KUMAR TIWARI shiv174102040
30
174102041 MOHAN SARANGI mohan174102041
31
174102042 VIJAY KUMAR GARG vijay174102042
32
174102043 RONAK LALANI ronak174102043
33
174102044 ADITI SATSHEEL SAPRE aditi174102044
34
174102045 SANCHIT SOOD sood174102045
35
174102047 HIMANSHU SINGH singh174102047
36
174102048 RISHI CHANDRA rishi174102048
37
174102049 CHAUDHARI PRASHANT MANIKCHAND chaud174102049
38
174102050 BIPLAB SENGYUNG sengy174102050
39
174102051 RANJAN ALI ranja174102051
40
174102052 KAMALESH SINGH kamal174102052
41
174102053 SHASHWATA GUPTA shash174102053
42
174102054 GAURAV KUMAR MISHRA kumar174102054
43
174102055 ARUP KUMAR PAL arup174102055
44
174102056 AMRISH KUMAR amris174102056
45
174102057 SOMJIT BHOWMICK somji174102057
46
174102058 PRABHANSHU PURWAR prabh174102058
47
174102059 PULAMANI BARMAN pulam174102059
48
174102060 DEEPAK KUMAR SAHOO sahoo174102060
49
174102061 SHUBHAM SAHU shubh174102061
50
174102062 DINO MONI SINGHA dino174102062
51
174102063 ROHIT JHARIA rohit174102063
52
174102064 BIDYUT BORO boro174102064