Associate Professor, Department of Mathematics, IIT Guwahati, April 22, 2009 -- till date.

Assistant Professor, Department of Mathematics, IIT Guwahati, October 7, 2009 -- April 21, 2017.

Project Associate, Department of Mathematics, IIT Kanpur, January 2009 September 2009.